Dagestan. Veiligheidssituatie

Français

Dit document is een actualisering van de COI Focus Dagestan, Veiligheidssituatie van 28 februari 2017. Voor het huidige document werd onderzoek verricht over nieuwe evoluties in de periode februari 2017 - februari 2018.

De positie van de rebellenbeweging Emiraat van de Kaukasus is in Dagestan de voorbije jaren al sterk aangetast en deze trend zette zich door in 2017. Enerzijds door succesvolle operaties door de ordediensten, maar anderzijds ook door Islamitische Staat (IS), dat een leidende ideologische rol opnam. De rol van het Emiraat van De Kaukasus binnen de rebellenbeweging in Dagestan lijkt ondertussen zo goed als uitgespeeld. Aan de andere kant won IS sinds 2014 aan invloed in Dagestan en is het door de leiding van IS erkend als een zelfstandige onderafdeling die de ganse Noordelijke Kaukasus omvat. In de vorige jaren was er een sterke uittocht van de IS-aanhangers uit Dagestan naar het Midden-Oosten om er de IS-strijd te steunen. Volgens de bronnen is er in 2017 een afname waarneembaar van deze uitstroom. De ineenstorting van IS in Syrië en Irak leidde er in 2017 toe dat er integendeel sprake is van een terugkeer van IS-aanhangers uit deze regio naar Dagestan. Volgens de bronnen treedt maar een beperkt aantal van deze terugkeerders toe tot de actieve IS-strijders in Dagestan en leidt de terugkeerbeweging tot heden niet tot een heropleving van de rebellenbeweging in de republiek.

Er zijn geen cijfers over het aantal IS-strijders in Dagestan, maar de bronnen geven aan dat het om een beperkt aantal gaat. Hun acties in Dagestan blijven op dit moment eerder beperkt.

De voorbije jaren kende het aantal geweldsincidenten en slachtoffers bij de ordediensten en rebellen een voortdurende afname. Deze trend werd na een beperkte stijging in 2016 opnieuw omgebogen naar een verdere daling in 2017. In 2017 vielen er vier burgerslachtoffers in de republiek.

Bronnen melden dat de ordediensten in hun strijd tegen de rebellen hun boekje te buiten gaan en zich schuldig maken aan onder andere foltering, ontvoering en het gebruik van buitensporig geweld. Dit vindt plaats in een sfeer van straffeloosheid. Er zijn meldingen van het vernielen van woningen van familieleden van personen die de autoriteiten als rebellen beschouwen.

Politique de traitement

La politique définie par le commissaire général se fonde sur une analyse approfondie d’informations récentes et détaillées sur la situation générale dans le pays. Ces informations ont été recueillies de manière professionnelle auprès de diverses sources objectives, dont le Bureau européen d’appui en matière d’asile, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies, des organisations internationales de défense des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ainsi que la littérature spécialisée et les médias. Pour définir sa politique, le commissaire général ne se fonde donc pas exclusivement sur les COI Focus publiés sur le site du CGRA, qui ne traitent que de certains aspects particuliers de la situation du pays. Le fait qu’un COI Focus date d’un certain temps déjà ne signifie donc pas que la politique menée par le commissaire général ne soit plus d’actualité.

Pour examiner une demande d’asile, le commissaire général tient non seulement compte de la situation objective dans le pays d’origine à la date de la décision mais également de la situation individuelle et des circonstances personnelles du demandeur. Chaque demande d’asile est examinée au cas par cas. Le demandeur d’asile doit montrer de manière suffisamment concrète qu’il éprouve une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves. Il ne peut donc se contenter de renvoyer à la situation générale dans son pays mais doit également présenter des faits concrets et crédibles le concernant personnellement.

Pour ce pays, il n’y a pas une note de politique de traitement disponible sur le site web.

Land: 
Fédération de Russie